MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)


Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga organizacjom i jednostkom w skutecznym komunikowaniu się w sprawie działań podjętych w celu poprawy wyników. Model ten składa się z czterech elementów: kontekstu, obserwacji, wpływu i następnych kroków.

Elementy feedbacku (informacji zwrotnej) udzielanej w modelu COIN

  1. Context. Kontekst odnosi się do sytuacji lub okoliczności, w których odbywa się działanie, które jest oceniane. W tym elemencie modelu należy zwrócić uwagę na warunki, w jakich działa jednostka, jej cele i oczekiwania, a także na inne czynniki, które wpływają na sytuację.
  2. Observation. Obserwacja polega na opisaniu dokładnego sposobu, w jaki jednostka działa, na podstawie czego można ocenić, jak dobrze lub źle wykonuje swoje zadania. W tym elemencie modelu należy wskazać na konkretne zachowania i działania jednostki, a także na ich konsekwencje.
  3. Impact. Wpływ odnosi się do skutków działań jednostki, które zostały opisane w elemencie obserwacji. W tym elemencie modelu należy wyjaśnić, jakie korzyści lub problemy wynikają z zachowań jednostki, a także jak wpływają one na organizację jako całość.
  4. Next Steps. Następne kroki to ostatni element modelu COIN. W tym elemencie należy przedstawić propozycje działań, które jednostka może podjąć, aby poprawić swoje wyniki lub zachowanie. Następne kroki powinny być konkretne i realistyczne, a także powinny odpowiadać na problemy, które zostały zidentyfikowane w poprzednich trzech elementach modelu.

Model COIN jest skutecznym podejściem do udzielania informacji zwrotnej, które pomaga organizacjom i jednostkom w skutecznym komunikowaniu się w sprawie działań podjętych w celu poprawy wyników. Model ten składa się z czterech elementów: kontekstu, obserwacji, wpływu i następnych kroków, które pozwala na uzyskanie kompleksowego spojrzenia na sytuację i zaproponowanie działań poprawy.

Informacja zwrotna (feedback) w modelu COIN (przykłady)

Poniżej przedstawiamy cztery przykłady informacji zwrotnej udzielonej w modelu COIN.

Przykład 1 informacji zwrotnej w modelu COIN

Sytuacja: W trakcie spotkania z kluczowym klientem, na którym jest obecny Dyrektor Sprzedaży, handlowiec prezentuje niewłaściwe dane.

(Kontekst): Wczoraj podczas naszego spotkania z klientem, zauważyłem, że pojawiały się nieścisłości w prezentowanych przez nas danych. (Obserwacja): Klienci zaczęli zadawać pytania na temat szczegółów i dokładności naszych danych, co sugeruje, że nie byli w pełni zadowoleni z ich jakości. (Skutek): W rezultacie mogliśmy stracić zaufanie klienta i w dłuższej perspektywie, ryzykować utratę kontraktu. (Następne kroki): Proponuję, abyśmy dokładnie przeanalizowali nasze dane i zidentyfikowali, gdzie mogą wystąpić nieścisłości, a następnie przedyskutowali z klientem nasze ustalenia, aby przywrócić ich zaufanie i zabezpieczyć naszą dalszą współpracę.

Analiza: Przykład ten przedstawia, jak wykorzystać model COIN do udzielania informacji zwrotnej. Rozpoczynamy od opisu kontekstu sytuacji, w której odbyło się spotkanie z klientem, a następnie przedstawiamy naszą obserwację - zauważając nieścisłości w prezentowanych przez nas danych i pytania, jakie nasze działania wywołały u klienta. Następnie omawiamy skutki - potencjalną utratę zaufania klienta i ryzyko utraty kontraktu. Wreszcie, podajemy konkretne propozycje działań, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu i przywrócenia zaufania klienta. Dzięki zastosowaniu modelu COIN, nasza informacja zwrotna jest kompletna, spójna i konkretne, co zwiększa jej skuteczność i pomaga w osiągnięciu pozytywnych wyników.

Przykład 2 informacji zwrotnej w modelu COIN

Sytuacja: Członek zespołu notorycznie opóźnia się z kluczowymi raportami, co wpływa na pracę całego managera i całego zespołu.

(Kontekst): Jako menadżer zespołu, odnotowałem, że w ostatnim tygodniu nie dostarczyłeś raportów terminowo. (Obserwacja): Zauważyłem, że w ciągu ostatniego tygodnia opóźniłeś dostarczenie trzech raportów z powodu innych zadań, które pojawiły się na twojej drodze. (Skutek): Opóźnienia w dostarczaniu raportów mają wpływ na pracę całego zespołu, ponieważ opóźniają naszą zdolność do planowania i podejmowania decyzji. (Następne kroki): Chciałbym, abyś skupił się na dostarczeniu raportów terminowo i zminimalizował opóźnienia. Może warto przejrzeć swoje zadania i wyznaczyć priorytety, aby móc lepiej zarządzać swoim czasem i zadań.

Analiza: Analizując ten przykład, można zauważyć, że model COIN jest skutecznym sposobem na udzielanie informacji zwrotnej, ponieważ pozwala na ustrukturyzowane przekazanie konkretnych obserwacji, ich wpływu i dalszych kroków, które powinny zostać podjęte. Dzięki temu osoba otrzymująca informację zwrotną może łatwiej zrozumieć, co musi zmienić i jakie będą skutki tych zmian. Ponadto, model COIN pomaga uniknąć negatywnych emocji, które mogą wystąpić, gdy informacja zwrotna jest udzielana w sposób niejasny lub krytyczny.

Przykład 3 informacji zwrotnej w modelu COIN

Sytuacja: Członek zespołu projektowego nie wykonuje terminowo swoich zadań w projekcie.

(Kontekst): W trakcie ostatniego projektu zauważyłem, że Twoja praca nie została ukończona na czas. (Obserwacja): Twoja część projektu została dostarczona z opóźnieniem o 2 dni. (Skutek): Z powodu Twojego opóźnienia, musieliśmy przeorganizować plany projektowe, co spowodowało dodatkowe koszty i opóźnienia w całym projekcie. (Następne kroki): Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, proszę, poinformuj mnie, gdy pojawią się problemy lub przeszkody, z którymi się spotkasz. Proponuję również, abyśmy razem ustalili realistyczne cele i terminy dla Twoich zadań i żebyś stale informował mnie o swoim postępie.

Analiza: Ten przykład uwzględnia wszystkie elementy modelu COIN. Najpierw kontekst, czyli sytuację, w której wystąpił problem, jest jasno opisany. Obserwacja skupia się na konkretnym zdarzeniu, w którym pracownik nie dotrzymał terminu. Skutek wskazuje na negatywne konsekwencje, jakie miało to dla projektu. Wreszcie, następne kroki sugerują konstruktywną i wspierającą reakcję menedżera, w której zwraca się uwagę na potrzebę otwartej komunikacji i uzgodnienia realistycznych celów i terminów. Udział w rozmowie z wykorzystaniem modelu COIN może być bardzo skuteczną metodą udzielania informacji zwrotnej, ponieważ pozwala na dokładne i konstruktywne zdefiniowanie problemu i sugestię działań w celu jego rozwiązania, jednocześnie zachowując szacunek dla drugiej osoby i dając możliwość pracy nad swoimi błędami.

Przykład 4 informacji zwrotnej w modelu COIN

Sytuacja: Podwładna przygotowała raport finansowy w sposób ogólny, nie uwzględniając danych i szczegółowej analizy.

(Kontekst): W ostatnim projekcie, który wykonaliśmy, byłaś odpowiedzialna za przygotowanie raportu finansowego. (Obserwacja): Zauważyłem, że w raporcie brakowało szczegółowych informacji dotyczących wydatków, co utrudniło nam dokładne zrozumienie finansowej sytuacji projektu. (Wpływ): Z powodu braku szczegółowych informacji finansowych, nasza decyzja o przyszłych inwestycjach w projekcie była ograniczona, co mogło negatywnie wpłynąć na końcowy wynik projektu. (Następne kroki): Chciałbym Cię poprosić, abyś w przyszłych raportach finansowych skupiła się na bardziej szczegółowym opisie wydatków, tak abyśmy mieli pełniejszy obraz finansowej sytuacji projektu i mogli podjąć lepsze decyzje dotyczące przyszłych inwestycji.

Analiza: Analizując ten przykład, można zauważyć, że model COIN skupia się na trzech kluczowych elementach: obserwacji, wpływie i następnych krokach. W tym konkretnym przypadku, po pierwsze, podano kontekst sytuacji, w której dana osoba była odpowiedzialna za przygotowanie raportu finansowego. Następnie, dokonano obserwacji, że brakowało szczegółowych informacji dotyczących wydatków, co utrudniło zrozumienie finansowej sytuacji projektu. Wpływ tego braku informacji został następnie przedstawiony, a mianowicie ograniczenie możliwości podejmowania decyzji dotyczących przyszłych inwestycji. Wreszcie, podano konkretne sugestie dotyczące następnych kroków, które powinny być podjęte, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. W tym wypadku model COIN okazał się być bardzo skutecznym narzędziem w udzielaniu informacji zwrotnej, ponieważ pomógł skoncentrować się na kluczowych elementach i zapewnił jasność i spójność w procesie przekazywania informacji zwrotnej.

 

Podsumowanie

Pamiętajmy, że model COIN składa się z czterech elementów, które pomagają w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej. Pierwszy element (kontekst) pomaga ustalić ramy odniesienia dla informacji zwrotnej, drugi element (obserwacja) dostarcza konkretnej informacji na temat zachowania osoby, trzeci element (wpływ) pokazuje, jakie skutki może mieć to zachowanie, a czwarty element (następne kroki) sugeruje, co można zrobić, aby poprawić sytuację. Dzięki temu podejściu informacja zwrotna jest bardziej konkretna i skuteczna, a odbiorca wie, na czym powinien się skupić, aby poprawić swoją pracę.

Zapraszamy do lektury artykułów poświęconych idei feedbacku i modelom informacji zwrotnej. Ich listę publikujemy poniżej. W mediach społecznościowych znajdziesz je pod wspólnym hashtagiem #FjakFeedback. Wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w udzielaniu feedback-u zapraszamy na szkolenie "Feedback (Informacja Zwrotna) w Zarządzaniu Zespołami".

Przeczytaj również pozostałe artykuły z serii modele informacji zwrotnej

1. Czym Jest Feedback? Jak Wykorzystać Modele Informacji Zwrotnej w Pracy?

2. Model BOOST w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 1)

3. Model CRC w Feedbacku. Modele Informacji Zwrotnej (Część 3)

Autor: Eksperci i trenerzy B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Data publikacji 06.04.2023
Aktualizacja 12.04.2023

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)

Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz s...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej