Jak rozwiązywać problemy w zespole? Jak rozwiązać konflikt między pracownikami?


Problemy w zespole to nieunikniona rzeczywistość w świecie biznesu. Bez względu na to, jak dobrze dobrany jest zespół lub jak dobrze są one wykwalifikowane, problemy mogą się pojawić z wielu powodów. Mogą wynikać z różnic w osobowościach, stylach pracy, poziomach zaangażowania czy braku komunikacji. Niemniej jednak, umiejętność radzenia sobie z problemami w zespole jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. W niniejszym artykule przedstawimy niektóre z najważniejszych sposobów na rozwiązywanie problemów w zespole, odwołując się do literatury biznesowej i wypowiedzi znanych managerów.

Metody rozwiązywania problemów w zespole

1. Komunikacja i zrozumienie

Komunikacja jest jednym z najważniejszych elementów rozwiązywania problemów w zespole. Bez względu na to, jak dobry jest zespół, bez skutecznej komunikacji będzie trudno rozwiązać problemy. Jak powiedział Richard Branson, założyciel Virgin Group, "Najważniejszą umiejętnością każdego lidera jest umiejętność słuchania". Dobry lider musi być w stanie słuchać swoich pracowników i zrozumieć ich punkty widzenia, aby móc skutecznie rozwiązać problemy. W tym celu, najlepiej jest stworzyć atmosferę zaufania i szacunku w zespole, w której każdy pracownik czuje się swobodnie wypowiadając swoje pomysły i uwagi. W książce "The 5 Dysfunctions of a Team" Patrick Lencioni zauważa, że "brak zaufania jest jednym z głównych czynników wpływających na niską wydajność zespołów". Bez zaufania, pracownicy nie będą otwarci na współpracę i dzielenie się swoimi pomysłami, co może prowadzić do powstawania problemów.

2. Identyfikacja problemu

Kolejnym krokiem w rozwiązywaniu problemów w zespole jest dokładna identyfikacja problemu. Często zdarza się, że zespół skupia się na objawach problemu, zamiast na jego przyczynach. Jak powiedział John C. Maxwell, autor książki "The 21 Irrefutable Laws of Leadership", "Ważne jest, aby zrozumieć, że każdy problem jest tylko objawem innego problemu". W celu skutecznego rozwiązania problemu, należy zidentyfikować jego przyczynę. Najlepiej jest wykorzystać podejście "5 Whys", które polega na zadawaniu kolejnych pytań "dlaczego?" w celu znalezienia głównej przyczyny problemu. Na przykład, jeśli problemem jest niska wydajność zespołu, można zadawać pytania takie jak "Dlaczego zespół jest niewydajny?", "Dlaczego pracownicy są niezadowoleni z pracy?", "Dlaczego komunikacja w zespole jest słaba?" i tak dalej, aż do znalezienia głównej przyczyny problemu.

3. Rozwiązanie problemu

Po zidentyfikowaniu przyczyny problemu, należy opracować strategię rozwiązania. W tym celu, należy wykorzystać kreatywność i innowacyjność zespołu. Jak powiedział Steve Jobs, założyciel Apple Inc., "Innowacja to jedyny sposób, w jaki możemy różnicować się od innych". Innowacyjność pozwala na opracowanie unikalnych i skutecznych rozwiązań problemów. Ważne jest również, aby włączyć do procesu rozwiązywania problemów cały zespół, a nie tylko lidera. Jak powiedział Richard Branson, "Najlepsze pomysły nie pochodzą od lidera, ale od ludzi na dole". Każdy pracownik w zespole ma unikalne doświadczenia i umiejętności, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Dlatego ważne jest, aby umożliwić każdemu w zespole wypowiedzenie swojego zdania i włączyć jego pomysły do procesu rozwiązywania problemu.

4. Implementacja i monitorowanie

Ostatnim etapem rozwiązywania problemów w zespole jest implementacja i monitorowanie rozwiązania. W celu zapewnienia sukcesu, należy dokładnie zaplanować wdrożenie rozwiązania i określić metody monitorowania jego skuteczności. Jak powiedział Peter Drucker, "Jeśli nie mierzysz, nie możesz zarządzać". Należy również upewnić się, że cały zespół jest odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wdrożenia rozwiązania. Ważne jest, aby zapewnić wsparcie i motywację dla pracowników, aby skutecznie przeprowadzić zmiany.

Rozwiązywanie problemów w zespole - podsumowanie

Rozwiązywanie problemów w zespole jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. Skuteczne rozwiązywanie problemów wymaga skutecznej komunikacji, identyfikacji problemu, kreatywności i innowacyjności, włączenia całego zespołu do procesu rozwiązywania problemów, dokładnego planowania wdrożenia rozwiązania oraz monitorowania skuteczności rozwiązania. Jak powiedział Ken Blanchard, "Życie jest pełne wyzwań, ale każde wyzwanie daje nam możliwość nauki i rozwoju". Rozwiązywanie problemów w zespole daje zespołowi możliwość nauki i rozwoju, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i sukcesu organizacyjnego.

Jak rozwiązać konflikt między pracownikami?

Konflikty między pracownikami mogą stanowić poważne przeszkody dla efektywnego funkcjonowania zespołu. Rozwiązanie konfliktów wymaga zrozumienia źródeł problemu i zastosowania odpowiednich strategii. Jak powiedział Stephen Covey, "Szukaj najpierw zrozumienia, a potem dopiero będziesz zrozumiany".

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu konfliktów między pracownikami jest aktywne słuchanie. Należy dać obu stronom możliwość wyrażenia swoich opinii i uczuć w bezpiecznej i kontrolowanej atmosferze. Wiedza na temat perspektyw i doświadczeń każdej ze stron pomoże w zrozumieniu konfliktu i znalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja wspólnych celów. Pracownicy muszą zdawać sobie sprawę, że ich wspólne cele są ważniejsze od indywidualnych interesów. Jak powiedział Andrew Carnegie, "Zjednoczeni możemy osiągnąć wszystko". Wspólne cele pomogą skupić uwagę na długoterminowych korzyściach dla zespołu i organizacji.

Ważne jest również promowanie empatii i zrozumienia między pracownikami. Jak powiedział Dale Carnegie, "Zdolność do widzenia rzeczy z perspektywy innej osoby jest jednym z najcenniejszych darów, jakie możemy sobie wzajemnie podarować". Wspieranie empatii pozwala pracownikom na zrozumienie punktu widzenia drugiej osoby i dążenie do kompromisu lub rozwiązania, które uwzględnia potrzeby obu stron.

Następnym krokiem jest poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań. Wspólna praca nad znalezieniem rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony, może prowadzić do budowania więzi i zacieśniania relacji w zespole. Jak powiedział Henry Ford, "Rozwiązywanie problemów jest łatwiejsze, gdy znamy odpowiedź".

W sytuacjach, gdy konflikt jest szczególnie trudny do rozwiązania, warto skorzystać z pomocy zewnętrznego mediatora. Osoba trzecia, niezaangażowana emocjonalnie w konflikt, może pomóc w stworzeniu neutralnego i bezstronnego środowiska, w którym strony konfliktu mogą konstruktywnie rozmawiać i znaleźć wspólne rozwiązanie.

Jak rozwiązać konflikt między pracownikami - podsumowanie

Konflikty między pracownikami mogą występować w każdym zespole. Jednak skuteczne rozwiązywanie konfliktów wymaga aktywnego słuchania, identyfikacji wspólnych celów, promowania empatii, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań oraz w razie potrzeby skorzystania z pomocy zewnętrznego mediatora. Rozwiązanie konfliktów między pracownikami ma kluczowe znaczenie dla utrzymania harmonii w zespole i osiągnięcia celów organizacji. Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami wymaga zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i samych pracowników. Jak powiedział Ken Blanchard, "Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie konfliktami, nie tylko liderzy". Ważne jest, aby wszyscy członkowie zespołu rozumieli, że konflikty są naturalną częścią pracy zespołowej i mając na uwadze dobro organizacji, powinni dążyć do ich konstruktywnego rozwiązania.

Warto również pamiętać, że konflikty mogą być okazją do nauki i rozwoju. Jak powiedział Peter Drucker, "Najlepsi liderzy zamieniają problemy w szanse". Konflikty mogą prowadzić do odkrywania nowych perspektyw, kreatywnych rozwiązań i wzrostu umiejętności interpersonalnych. Warto podchodzić do konfliktów jako możliwości rozwoju i doskonalenia pracy zespołowej.
Podsumowując, rozwiązywanie konfliktów między pracownikami jest nieodzownym elementem skutecznego funkcjonowania zespołu. Wymaga to aktywnego słuchania, identyfikacji wspólnych celów, promowania empatii, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań oraz ewentualnie skorzystania z pomocy zewnętrznego mediatora. Konflikty mogą być trudne i wymagające, ale poprzez odpowiednie podejście i zaangażowanie wszystkich stron, można osiągnąć harmonię, efektywność i sukces w zespole.

 

Jakie kompetencje managera pomagają rozwiązywać problemy w zespole i konflikt między pracownikami?

Manager pełni kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów w zespole oraz w zarządzaniu konfliktami między pracownikami. Istnieje kilka kompetencji, które są szczególnie ważne dla skutecznego działania w tych obszarach.

Po pierwsze, manager powinien posiadać umiejętność analizy i rozumienia sytuacji. Jak powiedział Peter Drucker, "Jako manager, musisz widzieć sytuacje w całej ich złożoności". Wiedza na temat kontekstu, relacji między pracownikami oraz głębsze zrozumienie przyczyn konfliktów pozwoli managerowi podejść do problemu w sposób strategiczny i trafny.

Kolejną ważną kompetencją jest umiejętność zarządzania emocjami. Konflikty często wywołują silne emocje u pracowników, dlatego manager musi być w stanie zachować spokój i kontrolę nad sytuacją. Jak powiedział Daniel Goleman, "Inteligencja emocjonalna jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu". Manager powinien umiejętnie radzić sobie z emocjami swoimi i innych, by prowadzić konstruktywne rozmowy i rozwiązywać problemy.

Kompetencja w obszarze komunikacji jest niezwykle istotna dla managera w kontekście rozwiązywania problemów i konfliktów. Jak powiedział Lee Iacocca, "Największą komunikacją jest to, co zostaje zrozumiane". Manager powinien umieć jasno i skutecznie komunikować oczekiwania, cele i informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Ponadto, umiejętność słuchania i zadawania trafnych pytań pozwala managerowi lepiej zrozumieć perspektywy pracowników i skutecznie zarządzać konfliktami.

Wreszcie, manager powinien wykazywać umiejętność negocjacji i poszukiwania win-win solutions. Jak powiedział Brian Tracy, "Najlepsi managerowie są doskonałymi negocjatorami". Zdolność do rozpoznawania wspólnych interesów, elastycznego podejścia i twórczego szukania rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu efektywnych relacji w zespole.

Podsumowując, manager, aby skutecznie rozwiązywać problemy w zespole i konflikty między pracownikami, powinien posiadać umiejętność analizy sytuacji, zarządzania emocjami, komunikacji, negocjacji oraz poszukiwania rozwiązań win-win. Kombinacja tych kompetencji pozwoli managerowi efektywnie identyfikować i rozwiązywać problemy, a także zarządzać konfliktami w zespole. Niezależnie od skali problemu czy konfliktu, odpowiednie kompetencje managera mogą znacząco wpływać na harmonię i wydajność pracy zespołowej.

Dodatkowo, manager powinien również być liderem inspirującym i motywującym. Jak powiedział Simon Sinek, "Ludzie nie kupują to, co robisz. Kupują, dlaczego to robisz". Poprzez prezentowanie jasnej wizji, wartości i celów, manager może inspirować pracowników do skoncentrowanego działania na rzecz rozwiązywania problemów i przezwyciężania konfliktów.

Ważną kompetencją jest także umiejętność budowania zaufania w zespole. Jak powiedział Warren Buffett, "Zaufanie to ekonomiczna waluta w biznesie". Manager powinien wykazywać uczciwość, konsekwencję i zaangażowanie, aby zyskać zaufanie pracowników. Wzajemne zaufanie w zespole przyczynia się do skutecznego rozwiązywania problemów i łagodzenia konfliktów poprzez budowanie otwartej i transparentnej komunikacji.

Ostatnią, ale nie mniej istotną kompetencją jest umiejętność delegowania i wykorzystywania potencjału zespołu. Jak powiedział John C. Maxwell, "Zarządzaj procesem, a nie ludźmi". Manager powinien rozumieć umiejętności i talenty swoich pracowników oraz umiejętnie rozdzielać zadania i odpowiedzialności. Dając pracownikom odpowiednie wsparcie i autonomię, manager tworzy warunki sprzyjające efektywnemu rozwiązywaniu problemów i minimalizowaniu konfliktów.

Podsumowując, kompetencje managera, takie jak umiejętność analizy i rozumienia sytuacji, zarządzania emocjami, komunikacji, negocjacji, inspiracji, budowania zaufania, delegowania oraz wykorzystywania potencjału zespołu, są kluczowe dla skutecznego rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole. W połączeniu z odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi i strategicznym podejściem, manager może odgrywać istotną rolę w tworzeniu harmonii, efektywności i sukcesu w zespole.

Autor: B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa

Data publikacji 24.05.2023
Aktualizacja 24.05.2023

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
FEEDBACK (INFORMACJA ZWROTNA) W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI. Szkolenie dla managera
Informacja zwrotna (feedback) jednym z najważniejszych narzędzi managerskich wykorzystywanych w zarządzaniu zespołem pracowniczym. Trudno wy...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zarządzanie zespołem, to szkolenie, które kompleksowo i jak najbardziej praktycznie rozwija kompetencje niezbędne managerowi do profe...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie "Kierowanie Zespołem Pracowniczym" jest odpowiedzią na Twoje dzisiejsze potrzeby jako współczesnego managera zespołu pracow...

Czytaj więcej

LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO). Szkolenie managerskie
Leadership nie jest kolejnym kolejny modnym trendem w zarządzaniu, którego odbiorcą są managerowie. Przywództwo w organizacji ...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM W SEGMENCIE B2B. Szkolenie dla kierowników sprzedaży
Zbudowanie zgranego i wysoko wydajnego zespołu sprzedażowego jest celem każdego managera sprzedaży. "Zarządzanie zespołem sprzedażowym. Szko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji
Szkolenie Zarządzanie zespołem produkcyjnym dostarcza kadrze managerskiej wiedzy i rozwija umiejętności i kompetencje niezbędne do profesjon...

Czytaj więcej

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE
Organizacje funkcjonujące w zmieniającym się otoczeniu wykształcają różne modele kultury organizacyjnej. Kultura panująca w organizac...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NARZĘDZIA COACHINGOWE. TECHNIKI COACHINGOWE. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA. SZKOLENIE COACHINGOWE
Coachingowy styl zarządzania Twoim zespołem pracowniczym, jeżeli rozważasz jego zastosowanie, nie musi koniecznie wymagać ukończenia "szkoły...

Czytaj więcej

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. Sposoby motywowania, skuteczne metody i techniki dla managera
Motywowanie pracowników jest głównym zadaniem managera kierującego zespołem pracowniczym. To poziom motywacji pracownikó...

Czytaj więcej

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje w zespole
Konflikty mają swoje dobre strony, jeśli potrafimy je wykorzystać do efektywnego działania i rozwiązywania problemów. Narzędzie do ro...

Czytaj więcej

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH
System wynagradzania i premiowania handlowców jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania zespołów i działó...

Czytaj więcej

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ
Zapraszamy na szkolenie w całości poświęcone może tylko jednemu zagadnieniu, ale za to niezbędnemu każdemu, kto chce nazywać się menedżerem ...

Czytaj więcej

Trenerzy
Katarzyna Pawłowska
Trener praktyk. Manager z ponad 28 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie obsługi klientów, zarządzania zespołami pracow...

Czytaj więcej

Aktualności
Jakie są cechy dobrego lidera zespołu? Kim jest lider zespołu? Jak stać się przywódcą?

Skuteczne zarządzanie zespołem jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji. Liderzy zespołów mają kluczową rolę w kierowaniu...

Czytaj więcej

Zarządzanie ludźmi - Top 10 błędów w zarządzaniu zespołem

Zarządzanie ludźmi to dziedzina, która wymaga dużej wiedzy i umiejętności interpersonalnych. Współpraca z zespołem to klucz...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem? 10 skutecznych sposobów na poprawę efektywności pracy grupowej

W dzisiejszych czasach zarządzanie zespołem jest niezbędnym elementem w każdej organizacji. Zespół składający się z wielu ludzi o ...

Czytaj więcej

Model AID w informacji zwrotnej. Jak udzielić pracownikowi feedbacku w modelu AID? Modele informacji zwrotnej (część 6)

Model feedbacku AID (Action, Impact, Development) jest jednym z najpopularniejszych modeli udzielania informacji zwrotnej w dzisiejszych ...

Czytaj więcej

Model SBI w feedbacku. Jak udzielić pracownikowi feedbacku w modelu SBI? Modele informacji zwrotnej (część 4)

Model feedbacku SBI (ang. Situation, Behavior, Impact) to podejście stosowane w udzielaniu informacji zwrotnej, które umożliwia sk...

Czytaj więcej

MODEL CRC W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 3)

Model CRC (Compliment, Recommend, Correct) jest jednym z modeli udzielania informacji zwrotnej, który skupia się na trzech element...

Czytaj więcej

MODEL COIN W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 2)

Model COIN (Context, Observation, Impact, Next Steps) jest podejściem do udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), które pomaga ...

Czytaj więcej

MODEL BOOST W FEEDBACKU. MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ (CZĘŚĆ 1)

Model BOOST to metoda udzielania informacji zwrotnej (feedbacku), która jest wykorzystywana w celu zwiększenia efektywności oraz s...

Czytaj więcej

CZYM JEST FEEDBACK? JAK WYKORZYSTAĆ MODELE INFORMACJI ZWROTNEJ W PRACY?

Feedback (informacja zwrotna) to jedno z najważniejszych narzędzi, które może być wykorzystane w biznesie, aby poprawić wyniki pra...

Czytaj więcej

Udane szkolenie z kierowania zespołem w Poznaniu

Kierowanie zespołem pracowniczym w złożonej i dynamicznej rzeczywistości gospodarczej staje się wyzwaniem dla managerów wszystkich...

Czytaj więcej

Jak zarządzać zespołem?

Jak zarządzać zespołem? Pytanie z pozoru proste. Prawda? Jednak odpowiedź nie należy do łatwych i nieskomplikowanych. W dużym skró...

Czytaj więcej

EXPOSE SZEFA

Expose szefa jest bardzo ważnym i przydatnym narzędziem managerskim wykorzystywanym w zarządzaniu zespołami pracowniczymi. Czym jest expo...

Czytaj więcej

PIERWSZE WRAŻENIE. Efekt Halo (efekt aureoli i efekt Golema)

Jak to możliwe, że wyrabiamy sobie opinię o nowo poznanej osobie w ciągu 30 sekund? Nawet jeżeli nie odezwała się do nas ani jednym słowe...

Czytaj więcej

Zasada Pareto w biznesie i nie tylko

Czy to możliwe, że obserwacje włoskiego ekonomisty i miłośnika kotów, następnie opracowane i opisane w latach 50-tych XX wieku prz...

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem czyli skupiajmy się na rezultatach, a nie na byciu zajętym

Czy ktoś z was stanął kiedyś przed problemem wypełniania raportera czasu pracy? Do tej pory tak naprawdę nie zastanawialiśmy się nad tym,...

Czytaj więcej

Jak udzielić pracownikowi informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna (feedback) może być dla każdego managera zarządzającego zespołem pracowniczym bardzo istotnym narzędziem w kierowaniu ...

Czytaj więcej

Opór w zespole - zarządzanie antyzespołem

W praktyce kierowania zespołem menedżerowie mają prędzej czy później do czynienia z oporem pracowników. Ujawnia się on w ro...

Czytaj więcej

System ocen pracowniczych - zmiany są koniecznie i nieuniknione

Od dawna część firm stosuje proces oceny pracowników. Część z nich świadomie udoskonala lub rozpoczyna proces udoskonalenia w miar...

Czytaj więcej

SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć

Oddajemy w Państwa ręce ebook "Motywowanie pracowników. Wszystko, co manager powinien wiedzieć i umieć" przygotow...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Udane i praktyczne szkolenie z zarządzania zespołem sprzedażowym

Bardzo udaną premierę rynkową miał program szkolenia z zarządzania zespołami handlowymi (sprzedażowymi) przygotowany przez trenera i eksp...

Czytaj więcej

Dylematy współczesnego lidera

Wielu liderów nie przyznaje się do strachu ... Jeśli szef zespołu stosuje "siłowe rozwiązania", prędzej czy później poczuje...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej